Skip to content Skip to navigation

Về việc triệu tập tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Thư triệu tập số 259/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc triệu tập tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Trân trọng./.