Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền cho cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển". 

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 133/CĐ-ĐHQG ngày 15/9/2021 về việc tuyên truyền cho cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển". 

Trân trọng./.