Skip to content Skip to navigation

Về việc hưởng ứng Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 7 năm 2020.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 214/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc hưởng ứng Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 7 năm 2020.Trân trọng./.