Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW; Thông tri số 36-TT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2020; thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 191/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW; Thông tri số 36-TT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2020; thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư. Trân trọng./.