Skip to content Skip to navigation

Về việc tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.