Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình Đường chạy nghị lực " VNU WILL RUN ' NĂM 2016

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo công văn số 175/CĐ-ĐHQG về triển khai hỗ trợ đường chạy nghị lực "VNU WILL RUN năm 2016" (Nội dung văn bản đính kèm).

Trân trọng,

 


Tập tin đính kèm: HO TRO CHUONG TRINH VNU WILL RUN 2016.pdf