Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 
Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 186/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/9/2019 về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trân trọng./.