Skip to content Skip to navigation

Về việc Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi kế hoạch số 249/CĐ-ĐHQG ngày 21/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: