Skip to content Skip to navigation

Về việc hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 253/CĐ-ĐHQG ngày 24/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2022.

Trân trọng./.