Skip to content Skip to navigation

Về việc sao gửi tài liệu Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 23, khóa XI.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 13/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi tài liệu Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 23, khóa XI.

Trân trọng./.