Skip to content Skip to navigation

Về việc đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 29/CĐ-ĐHQG ký ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh. Trân trọng./