Skip to content Skip to navigation

Về phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, viên chức, lao động và các CĐCS năm 2021

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch số 35/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 4 năm 2021 về phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, viên chức, lao động và các CĐCS năm 2021. Trân trọng./.