Skip to content Skip to navigation

Về việc xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2021.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2021.Trân trọng./.