Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 28/TB-BQLDA245 về tình hình thực hiện Dự án đến ngày 30/9/2022

Văn phòng Ban QLDA 245 kính nhờ anh đăng các thông tin sau của Dự án 245 lên trang Website Công đoàn để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV:
1. Thông báo số 28/TB-BQLDA245 về tình hình thực hiện Dự án đến ngày 30/9/2022.
2. Báo cáo tình hình thu chi của Dự án 245 (Từ năm 2001 đến ngày 30/9/2022).
3. Video flycam Lần 4 về tình hình thi công hạ tầng của Dự án đến ngày 15/10/2022 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=8kQYvMgesVY)