Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm tra năm 2020

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Kế hoạch số 261/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 12 năm 2019 kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm tra năm 2020. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: