Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai một số công văn của Tổng LĐ VN

Kính gửi: Quý Thầy, Cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi 05 Quyết định số 348, 349, 350, 3169, 2828 (file đính kèm) của Tổng Liên đoàn về việc:

1. Ban hành Quy chế "Giải thưởng 28/7" số 348/QĐ-LĐLĐ.

2. Ban hành Quy chế trao tặng "Kỷ niệm Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh" số 349/QĐ-LĐLĐ.

3. Ban hành Quy chế "Người cán bộ công đoàn chúng tôi" số 350/QĐ-LĐLĐ.

4. Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; số 2828/QĐ-TLĐ.

5. Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp; số 3169/QĐ-TLĐ.

Kính đề nghị Chủ tịch Các CĐCS triển khai và thực hiện các công văn này tại đơn vị.

Tất cả các công văn này đều được đăng tải trên website: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn

Trân trọng./