Skip to content Skip to navigation

Về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 
Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 157/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/7/2019 về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019.

- Thời gian nộp hồ sơ thi đua: hạn chót 16g00 ngày 22/8/2019.

Trân trọng./.