Skip to content Skip to navigation

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐHQG-HCM VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Nhằm hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động (CB-VC-LĐ) trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng từ các tổ chức tài chính chính thống và an toàn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Thủ Đức thuộc Liên đoàn lao động TP. HCM tổ chức “Lễ ký kết phối hợp giữa Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM với Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Thủ Đức” vào sáng 19 tháng 9 năm 2023.

Lễ ký kết thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM và CEP – Chi nhánh Thủ Đức trong việc triển khai sản phẩm, dịch vụ tín dụng của CEP một cách kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả đến CB-VC-LĐ tại Cơ quan ĐHQG-HCM, góp phần đầy lùi và giảm thiểu vấn nạn “tín dụng đen”, qua đó nâng cao vai trò và uy tín của tổ chức Công đoàn.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Trần Anh Cường, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, đồng chí Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức, Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Thủ Đức, Liên đoàn lao động TP.HCM và đại diện các Công đoàn viên.

Tại Lễ ký kết, đồng chí Hồ Nguyên Nhật Tiên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM và đồng chí Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức đã đại diện 2 đơn vị ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác và thống nhất các nội dung hợp tác, nhằm thực hiện tốt công tác hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CB-VC-LĐ tại Cơ quan ĐHQG-HCM.

Nguồn: CĐCS

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐHQG-HCM VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐHQG-HCM VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐHQG-HCM VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐHQG-HCM VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐHQG-HCM VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Hình ảnh lễ ký kết