Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia hiến máu tình nguyện.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 258/CĐ-ĐHQG ký ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc tham gia hiến máu tình nguyện.

Trân trọng./.