Skip to content Skip to navigation

Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 129/CĐ-ĐHQG

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 112/CĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung của Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 129/CĐ-ĐHQG ngày 18/6/2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM. Trân trọng./.