Skip to content Skip to navigation

Về việc sao gửi một số văn bản của Thành ủy.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn 170/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi một số văn bản của Thành ủy.

Trân trọng./.