Skip to content Skip to navigation

Về việc sao gửi Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trường Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn 169/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trường Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024.

Trân trọng./.