Skip to content Skip to navigation

Về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn 179/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trân trọng./.