Skip to content Skip to navigation

Về việc chỉ định tổ công tác theo dõi, hướng dẫn CĐCS công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở. 

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 181/CĐ-ĐHQG ngày 19/9/2022 về việc chỉ định tổ công tác theo dõi, hướng dẫn CĐCS công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở. Trân trọng./.