Skip to content Skip to navigation

Về việc bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ Công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 218/CĐ-ĐHQG ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ Công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trân trọng./