Skip to content Skip to navigation

Về việc báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị (Khóa VII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 187/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị (Khóa VII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Trân trọng./.