Skip to content Skip to navigation

Về việc báo cáo kết quả triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 198/CĐ-ĐHQG ngày 27/9/2022 về việc báo cáo kết quả triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trân trọng./.