Skip to content Skip to navigation

Về danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở.

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 183/CĐ-ĐHQG ngày 21/9/2022 về danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở.

Trân trọng./.