Skip to content Skip to navigation

Báo cáo - Phương hướng

Tên tập tin Ngày ban hànhsắp xếp giảm dần Ngày đăng Kích cỡ Tải về Hành động
PDF icon nghi_quyet_dai_hoi_cong_doan_lan_v_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị Quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 18-01-2018 08-09-2020 812.78 KB Download
PDF icon nghi_quyet_bch_lan_3_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 3 nhiệm kỳ 2018-2023 26-06-2018 18-10-2018 188.9 KB Download
PDF icon bao_cao_bch_lan_3_nhiem_ky_2018-2023.pdf Báo cáo Ban Chấp hành lần 3nhiệm kỳ 2018-2023 26-06-2018 18-10-2018 417.88 KB Download
PDF icon nghi_quyet_bch_lan_4_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 4 nhiệm kỳ 2018-2023 20-09-2018 18-10-2018 164.89 KB Download
PDF icon bao_cao_bch_lan_4_nhiem_ky_2018-2023.pdf Báo cáo Ban Chấp hành lần 4 nhiệm kỳ 2018-2023 20-09-2018 18-10-2018 364.09 KB Download
PDF icon bao_cao_hoi_nghi_ban_chap_hanh_cd_dhqg_lan_thu_5-2018.pdf Báo cáo Ban Chấp hành lần 5 nhiệm kỳ 2018-2023 17-01-2019 17-01-2019 304.91 KB Download
PDF icon nghi_quyet_hoi_nghi_ban_chap_hanh_cd_dhqg_lan_thu_5.2018.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 5 nhiệm kỳ 2018-2023 18-02-2019 18-02-2019 196.8 KB Download
PDF icon bao_cao_hoi_nghi_ban_chap_hanh_cd_dhqg_lan_thu_6.pdf Báo cáo Ban Chấp hành lần 6 nhiệm kỳ 2018-2023 12-04-2019 12-04-2019 887.04 KB Download
PDF icon nghi_quyet_ban_chap_hanh_lan_6_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 6 nhiệm kỳ 2018-2023 16-04-2019 16-04-2019 608.27 KB Download
PDF icon nghi_quyet_ban_chap_hanh_lan_7_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 7 nhiệm kỳ 2018-2023 30-08-2019 30-08-2019 1.08 MB Download

Trang