Skip to content Skip to navigation

Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng của CĐ VNU năm 2021

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Quyết định số 102/QĐ-CĐĐHQG ngày 07/7/2021 về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng trong tổ chức Công đoàn ĐHQG-HCM (sửa đổi, bổ sung) năm 2021 và Quy chế khen thưởng trong tổ chức Công đoàn ĐHQG-HCM (sửa đổi, bổ sung).

Văn phòng Công đoàn sẽ đăng tải trên trang web (http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/

Trân trọng./.