Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 109/CĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Trân trọng./.