Skip to content Skip to navigation

Báo cáo số 52/BC-BQLDA 245 ngày 19/7/2019 tại cuộc họp toàn thể NGV

Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Báo cáo số 52/BC-BQLDA 245 ngày 19/7/2019 tại cuộc họp toàn thể NGV và các phụ lục 1,2,3,4 để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết.

Trân trọng./.