Skip to content Skip to navigation

Báo cáo Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ công đoàn

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 213/CĐ-ĐHQG ngày 04/10/2022 về việc báo cáo Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018-2023.

Trân trọng./.