Skip to content Skip to navigation

Vv phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng và triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2022-2023.

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 31/CĐ-ĐHQG ngày 21/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng và triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2022-2023.

Trân trọng./.