Skip to content Skip to navigation

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 39/CĐ-ĐHQG ký ngày 11/5/2017 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn". Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: CV nh_c nh_ t_ng KNC - Vì s_ nghi_p xây d_ng t_ ch_c CÐ - nam 2017.pdf
Tập tin đính kèm: HD TANG KY NIEM CHUONG VI SU NGHIEP TO CHUC CONG DOAN.pdf