Skip to content Skip to navigation

Về việc viết bài Sổ tay Công đoàn năm 2023

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi thông báo số 250/CĐ-ĐHQG ngày 23/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc viết bài Sổ tay Công đoàn năm 2023.

Trân trọng./.