Skip to content Skip to navigation

Về việc vận động đoàn viên, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 189/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động đoàn viên, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: