Skip to content Skip to navigation

về việc vận động đoàn viên công đoàn, viên chức lao động tham gia hiến máu.

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 116/CĐ-ĐHQG ngày 02/8/2021 về việc vận động đoàn viên công đoàn, viên chức lao động tham gia hiến máu. Trân trọng./