Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền, triển khai chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 110/CĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền, triển khai chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Trân trọng./.