Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn 184/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong tình hình mới.Trân trọng./.