Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 97/CĐ-ĐHQG ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.