Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 15/52023

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 47/CĐ-ĐHQG ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 15/52023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: