Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai sách điện tử về phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 140/CĐ-ĐHQG ngày 29/9/2021 về việc triển khai sách điện tử về phòng, chống dịch bệnh covid-19. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: