Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai hoạt động SOS kỹ thuật.

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 142/CĐ-ĐHQG ngày 04/10/2021 về việc triển khai hoạt động SOS kỹ thuật. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: