Skip to content Skip to navigation

về việc triển khai cổng thông tin tiếp nhận ý kiến  VC-LĐ về công tác phòng, chống Covid-19.

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 120/CĐ-ĐHQG ngày 03/8/2021 về việc triển khai cổng thông tin tiếp nhận ý kiến  VC-LĐ về công tác phòng, chống Covid-19. Trân trọng./.