Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai tổ chức hội thi Ban tay vàng "Quản trị mạng giỏi" cấp Thành phố năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô,

Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 231/CĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai tổ chức hội thi Bàn tay vàng "Quản trị mạng giỏi" cấp Thành phố năm 2024.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: