Skip to content Skip to navigation

về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công đoàn Đại học Quốc gia Tp. HCM.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 115/CĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công đoàn Đại học Quốc gia Tp. HCM.

Trân trọng./.