Skip to content Skip to navigation

Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 215/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.Trân trọng./.