Skip to content Skip to navigation

Về việc thực hiện báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô,

Văn phòng kính gửi Thông báo số 252/CĐ-ĐHQG ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2024.

Trân trọng./.