Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 186/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019. Trân trọng./.